Tài khoản đại lý

Giao diện tài khoản bao gồm

  • Thông tin cá nhân.
  • Các mã giới thiệu thanh toán chia sẻ dịch vụ đại lý.
  • Thông tin tổng hợp về các dịch vụ đang sử dụng của VO247.

Thông Tin Cá Nhân

Bao gồm các thông tin cá nhân của khách hàng hàng như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, mã VO247

Thay đổi mật khẩu

Bước 1: Ở giao diện chi tiết thông tin cá nhân “Click” Đổi mật khẩu

Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết bao gồm mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới để thực hiện đổi mật khẩu. (Mật khẩu nằm trong khoảng từ 8 đến 20 kí tự)

Bước 3: Click “Xác Nhận” để hoàn thành đổi mật khẩu.